Polski
  normal version   contrast version
STRONA GŁÓWNA / KLOCKI / WYBRANA LITERATURA

Wybrana literatura


Beňušová Elena, Ľudová modrotlač na Orave a jej špecifiká vo výzdobe textílií zo zberkového fondu Oravského muzea, [w:] Orawskie farbiarstwo i płóciennictwo. Materiały pokonferencyjne, pod red. Małgorzaty Kiereś, Zubrzyca Górna 2015, s. 187–204.

Binderová Klára, Proměna produkce modrotiskové dílny Jochových ve Strážnici, magisterská diplomová prace, Masarykova univerzita, Brno 2011), [online] .

Bohdanowicz Jacek, Snycerstwo użytkowe, [w:] Sztuka drewna. Meblarstwo i snycerstwo ludowe na Dolnym Śląsku, pod red. Elżbiety Berendt, Wrocław 2005, s. 257–330.

Buszek Władysław, Rody Muszyny, Muszyna 1990.

Danglová Oľga, Modrotlač na Slovensku, Blueprint in Slovakia, Bratislava 2014.

Ferklova Daša, Z histórie modrotlačiarskeho remesla na Slovensku, [w:] Textil v muzeu. Saubor statí k problematyce: Barvířske a tiskařské textilní techniky, Brno 2008, s. 29–31.

Gancarz Andrzej, Społeczność miasta Muszyny w latach 1918–1939, „Almanach Muszyny” 1995, s. 37–41.

Gotkiewicz Marian, O płóciennikach na Górnej Orawie, „Lud” 1954, t. 41, s. 626–634.

Greniuk Piotr, Druki ludowe na płótnie w południowej Lubelszczyźnie, „Polska Sztuka Ludowa” 1949, nr 9/10, s.268–285.

Kantor Ryszard, Farbiarnia Jana Kleina w Orawce, „Wierchy” 1977, t.45, s. 257–260.

Kiryk Feliks, Miasta kresu muszyńskiego w okresie przedrozbiorowym, „Przemyskie Zapiski Historyczne” 1987, t. 4–5, s. 7–34.

Kmietowicz Witt, Bractwa cechowe oraz bractwo św. Józefa w dawnej Muszynie, „Almanach Muszyny”2008, s. 43–55.

Kowecka Elżbieta, Farbiarstwo tekstylne na ziemiach polskich od połowy XVIII do lat 70. XIX w., Warszawa 1963.

Kowecka Elżbieta, Zagadnienie uprawy roślin farbiarskich w Polsce w I połowie XIX w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1957, nr 1, s. 50–66.

Kulášová Erica, Modrotlačové formy v zbierkach oravského muzea P.O.Hvezdoslava, [w:] Orawskie farbiarstwo i płóciennictwo. Materiały pokonferencyjne, pod red. Małgorzaty Kiereś, Zubrzyca Górna 2015, s. 175–184.

Ludvikowa Miroslava, Morawskie ludowe druki bezpośrednie na tkaninach, „Polska Sztuka Ludowe” 1965, nr 4, s. 183–190.

Malicki Longin, Drukowanie płócien na Śląsku, „Lud” 1954, t. 41, s. 613–625.

Melzer Miloš, Modrotisk na Moravě, [w:] Textil v muzeu. Saubor statí k problematyce: Barvířske a tiskařské textilní techniky, Brno 2008, s. 35–37.

Pavelčíková Monika, Dekoratívny prejav na modrotlačových formách v zbierkovom fonde Vlastivedného múzea v Starej Ľubovni, „Etnologické štúdie“, 1998, t. 6:, s. 68–85.

Pavelčíková Monika, Felberová Maria, Modrotlač na Spiši, Katalóg k výstave, Levoča 1995.

Pavelčíková Monika, História výroby modrotlače v Starej Ľubovni, „Zeszyty sądecko-spiskie” 2009, t. 4, s.74–88.

Pavelčiková Monika, Ľudový odev v oblasti Starej Ľubovne, „Almanach Muszyny” 2003 s.74–80.

Pišútová Irena, K histórii farbiarstva na Spiši, „Sborník Slovenského Národného Múzea” 1966, Etnografia, z. 7, s. 101–114.

Podobová Katarína, Tradičná ľudová modrotlač a sposoby jej využitia v súčasnosti, „Národopisné aktuality” 1983, r.20, cz. 1, s. 33 – 43.

Rak Zofia, Ludowe druki na płótnie z Podtatrza, Zakopane 2008.

Reinfuss Roman, Polskie druki ludowe na płótnie, Warszawa 1953.

Reinfuss Roman, Próba charakterystyki etnograficznej Rusi Szlachtowskiej na podstawie niektórych elementów kultury materialnej, „Lud” 1946, t. 37, s.160–235.

Reinfuss Roman, Przyczynki do badań nad ludowym farbiarstwem i drukarstwem tkanin w województwie białostockim, „Polska Sztuka Ludowa” 1954, z. 5, s. 315–317.

Reinfuss Roman, Wpływ farbiarzy drukujących płótno na ludowe hafciarstwo, „Polska Sztuka Ludowa” 1948, nr 11/12, s. 19–36.

Reinfuss Roman, Związki kulturowe po obu stronach Karpat w rejonie Łemkowszczyzny [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, t. 1, red. J. Czajkowski, Sanok 1995, s. 167–181.

Rucka Barbara, Dzieje Muszyny w zarysie, „Almanach Muszyny” 1995, s. 5–10.

Sroka Maria, Farbiarnia w Orawce, „Orawa” 1998, nr 36, s. 150–154.

Trajdos Tadeusz M. [oprac.] Przywilej z 1726 roku dla cechu płócienników w Muszynie, „Almanach Muszyny” 2004, s. 15–22.

Tymbarski Krzysztof, Zarys dziejów społeczno-gospodarczych Muszyny w czasach galicyjskich (1870–1918), „Rocznik Sądecki” 1982, t. 17, s. 47–70.

Vydra Jozef, Ľudová modrotlač na Slovensku, Bratislava 1954.

Windyka Teresa, Drukarskie techniki zdobienia papierów i tkanin, Duszniki Zdrój 2008.

Zuskinová Iveta, Ľudová modrotlač v Liptove, Liptovský Hrádok 2008.

http://www.modrotlac.sk

http://www.uluv.sk

http://platenictvo.webnode.sk/platennictvo/

http://www.modrotisk-danzinger.cz/

http://www.straznicky-modrotisk.cz/